O NAS

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno powstało 29.04.2005 roku z inicjatywy grupy osób, którym nie obca była chęć pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. W dniu 06.02.2006 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Nawiązano kontakt z Bankiem Żywności w Łodzi, w wyniku którego przystąpiliśmy do realizacji unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD .  Od 2015 roku realizujemy kolejną edycję unijnego programu pomocy żywnościowej PO PŻ 2014-2020. Ponadto stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi producentami żywności, a pozyskane produkty przekazuje osobom najbardziej potrzebującym.

CEL

Celem Stowarzyszenia jest:

  • zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności,
  • udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym,
  • inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem żywności wśród osób potrzebujących ,
  • realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Stowarzyszenie osiąga swój cel poprzez:

  • systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i  wydawanie żywności,
  • organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek żywności,
  • edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu oraz niedożywienia,
  • wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności,
  • współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 ZARZĄD

Władysław Janik – Prezes Zarządu
Marek Byczkowski – Wiceprezes Zarządu
Waldemar Tatarata – Sekretarz Zarządu
Agnieszka Arkuszewska – Skarbnik Zarządu
Przemysław Chmurski– Członek Zarządu